نوآوری 30/06/2016

مرکز نوآوری

برگشت

IEMCA همیشه سعی کرده شریک فنی منتخب تولیدکنندگان ماشین آلاتی باشد که قصد دارند بهترین راه حل های فنی را برای کاربران نهایی خود ارائه کنند.

IEMCA در سال 2014 برای راه اندازی مرکز نوآوری IEMCA سرمایه گذاری کرد؛ طراحان IEMCA در این مرکز همکاری نزدیکی با طراحان تولیدکنندگان برتر ماشین های تراش دنیا دارند و پیکربندی تغذیه کننده های بار و ماشین های تراش را مشخص می کنند تا حداکثر عملکرد برای کاربران نهایی تضمین شود.