نوآوری 15/06/2016

همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقی

برگشت

:IEMCA افتخار سالها همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقی مختلف در روماگنا، ایتالیا و کشورهای خارجی را در پرونده خود دارد.

تنها چند نمونه را اشاره می کنیم: