نوآوری 01/06/2016

اختراعات و حق اختراعات

برگشت

IEMCA 71 اختراع جدید و بیش از 200 حق اختراع را در سابقه پرونده خود ثبت کرده است:

در ادامه مهمترین حق اختراع های IEMCA را که پیشرفت های فنی چشمگیری را در زمینه تغذیه کننده بار منجر شده اند اشاره می کنیم:

بیش از 30 اختراع که همچنان در تغذیه کننده های بار ما استفاده می شوند.