Steady 326

מוכנים, היכון, רוץ!

Steady 326 הוא מזין מוטות אוטומטי עבור מחרטות בעלות ראש קבוע ונייד, למוטות בקוטר בתחום 3 עד 26 מ"מ ואורכים שבין 1,500 עד 3,200 מ"מ. ניתן לצייד אותו בהתקן אינטגרלי Swiss & Chuck להסטה צירית לטיפול טוב יותר של עבודות במחרטות קומבו.