ثابت 326

آماده، ثابت، آغاز!

ثابت 326 یک تغذیه کننده بار خودکار برای ماشین های تراش دارای نگهدار مرغک ثابت و لغزاناست که برای کار با بارهای دارای قطر 3 تا 26 میلی مترو طول 1000 تا 3200 میلی متر مناسب است ثابت 326 را می توان با دستگاه تغییر محوری Swiss & Chuck یکپارچه برای کار با ماشین های تراش ترکیبی تجهیز کرد.