باس 338 HD بسیار سریع

ساده، دقیق و بسیار سریع

خط Boss (باس) که مسئول بیش از 30000 واحد کاری در سرتاسر دنیا می باشد، بیشتر ارتقاء داده شده تا معیار بازار را دوباره بازتعریف کند. BOSS 338 HD بسیار سریع یک تغذیه کننده بار خودکار برای بارهای با قطر 3 تا 38 میلی متر است که برای کار با ماشین های تراش دارای نگهدار مرغک ثابت یا لغزان ایده آل است و برای بارهای با طول 1000 تا 6000 میلی متر موجود است. حداکثر قابلیت اطمینان را بدون مشکلی تضمین می کند؛ پیشرفت مداوم این محصول، توجه به جزییات، و بیش از 20 سال سابقه به خط Boss اجازه داده معیار کیفیت بازار را در هر کاری تعیین کند. 

➜ Boss 338 HD Superfast is INDUSTRY 4.0