باس 542

بی نظیر، جامد، باس

Boss یک تغذیه کننده بار برای بارهای دراز که بیشترین فروش را در جهان داشته و بیش از 30000 واحد نصب شده دارد. Boss 542 یک تغذیه کننده بار خودکار برای ماشین تراش دارای نگهدار مرغک ثابت یا لغزان و بارهای با قطر بین 5 و 42 میلی متری و طول 1000 تا 4400 میلی متر است. استفاده از آن ساده است و اپراتور یک سازه بسیار محکم دارد: یگانگی باس همین است!