Smart 320

Đơn giản, Nhanh và Thông minh

SMART 320 là máy cấp phôi tự động hiệu suất cao để vận hành với máy tiện có ụ trước trượt với phôi có đường kính từ 3 đến 20 mm và độ dài từ 1.500 đến 4.060 mm. Smart là máy cấp phôi dễ sử dụng và nhanh.

➜ Smart 320 is INDUSTRY 4.0