Steady 112

Giải pháp cho phôi mỏng

STEADY 112 là máy cấp phôi tự động cho máy tiện có ụ trước trượt, cho phôi nhỏ có đường kính từ 1 đến 12 mm và độ dài từ 1.000 đến 3.000 mm. Steady là máy cấp phôi dễ sử dụng, được thiết kế và thực hiện với độ chính xác cực cao.