Kid 80

Ngắn, Đơn giản và Nhanh

KID 80 là máy cấp phôi ngắn cho máy tiện có ụ trước cố định, thích hợp cho phôi vận hành có đường kính từ 5 đến 80 mm và độ dài từ 250 đến 1.615 mm. Sản phẩm dễ sử dụng và rất nhanh.

➜ Kid 80 is INDUSTRY 4.0