Cải tiến 21/06/2016

Phương pháp thiết kế

Quay lại

IEMCA đã phát triển nhiều phương pháp thiết kế khác nhau để đạt được mục tiêu sản xuất ưu tú vượt trội cho máy cấp phôi.

Chúng tôi xin nêu một số tên:

- Phân tích kết cấu và rung động của trạng thái ứng suất, sức căng, độ cứng và sự mỏi thông qua việc sử dụng các hệ thống phần mềm tiên tiến như kết hợp giữa CAD và FEM (Phương pháp phần tử hữu hạn)

- Các thử nghiệm và đo lường có điều khiển nhúng (bộ cảm biến lực, gia tốc kiểu áp điện, ...) dựa trên phương pháp DOE (Thiết kế thí nghiệm)

- Sử dụng giao thức FMEA (Phân tích kiểu sai hỏng và tác động) và FMECA (Phân tích kiểu sai hỏng, tác động và tính tới hạn)