Cải tiến 01/06/2016

Phát minh và bằng sáng chế

Quay lại

Trong lịch sử, IEMCA đã đưa ra đến 71 phát minh mới và trên 200 bằng sáng chế:

- Ngày 15/10/1969 đưa ra tại Ý bằng sáng chế đầu tiên số 851107 cho "máy cấp phôi cho máy công cụ tự động"

- Ngày 25/01/1973 đưa ra bằng sáng chế quốc tế đầu tiên số 938 542 cho "Máy cấp phôi cho máy công cụ tự động" 

- Đến nay, trên 12 phát minh vẫn còn độc quyền của IEMCA, đó là các bằng sáng chế hợp lệ

Đây là các bằng sáng chế đáng kể nhất của IEMCA mang lại đột phá kỹ thuật trong lĩnh vực máy cấp phôi trên thế giới:

- Cụm và giá trữ phôi năm 1973

- Rãnh dẫn hướng đàn hồi năm 1975

- Đồng bộ hóa cho ụ trước trượt năm 1991

- Đường kính biến thiên của rãnh dẫn hướng (l̃õi) năm 1996

- Rãnh dẫn hướng bằng pôliurêtan, kín hoàn toàn năm 2005

Trên 30 phát minh vẫn tìm kiếm sử dụng trên máy cấp phôi của chúng tôi."