Cải tiến 15/06/2016

Cộng tác với Trường đại học và Trung tâm nghiên cứu

Quay lại

IEMCA tự hào có nhiều năm cộng tác với nhiều trường đại học và trung tâm nghiên cứu khác nhau ở xứ Romagna và ở nước ngoài.

Chúng tôi xin nêu một số tên:

- Đại học Bologna

- Đại học Padova

- Trung tâm nghiên cứu ENEA Faenza

- Cermet

- Đại học Sao Paolo tại Brazil

- Đại học Santa Caterina Brazil