INFORMATION OM SEKRETESSPOLICY

Enligt lagen om skydd av personuppgifter (lagstiftningsdekret nr 196 av 30 juni 2003)


1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG, REGISTERANSVARIGA OCH REGISTERFÖRARE

2. ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN

3. BEHANDLINGSMETOD

4. FRIVILLIGT UPPGIVANDE AV UPPGIFTER

5. KATEGORIER TILL VILKA PERSONUPPGIFTERNA KAN LÄMNAS UT

6. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

7. UPPDATERING AV DENNA SEKRETESSPOLICY

8. COPYRIGHT

Lagstiftningsdekret nr 196 av 30 juni 2003 syftar till att säkerställa att dina personuppgifter behandlas med respekt för personernas grundläggande fri- och rättigheter och värdighet med särskild hänvisning till privatliv och personlig identitet. Med anledning av detta är Bucci Automations S.p.A. skyldiga att informera dig om vår sekretesspolicy.

1.PERSONUPPGIFTSANSVARIG, REGISTERANSVARIGA OCH REGISTERFÖRARE

1.1 Personuppgiftsansvarig är Bucci Automations S.p.A. (nedan kallad personuppgiftsansvarig) genom sin p.t. firmatecknare, med säte på Via Granarolo 167.

1.2 Detta dokument ger användarna en beskrivning över hur personuppgifterna hanteras och är en information enligt artikel 13 i lagstiftningsdekret nr 196/2003, lagen om skydd av personuppgifter (nedan kallad lagen om skydd av personuppgifter). Vi meddelar att personuppgifterna som har uppgivits av dig i samband med registrering till tjänsten, eller förvärvats på annat sätt inom ramen för vår verksamhet, kan komma att behandlas för ändamål som är kopplade till tillhandahållandet av tjänsten. Efter registreringen kan vi enligt artikel 130.4 i lagstiftningsdekret nr 196/2003 skicka dig meddelanden om tjänster som liknar dem som har tillhandahållits. Du kan motsätta dig mottagandet av sådan e-post när som helst.

1.3 Personuppgiftsansvarig använder sig av externa registeransvariga för att uppnå de ändamål som specificeras i punkt 5.1 (tekniska ändamål relaterade till tillhandahållandet av tjänsten) och 5.2 (kommersiella ändamål). Du kan beställa den kompletta listan genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen som indikeras i punkt 6.1.

1.4 Personuppgiftsansvarig har utnämnt sina anställda och medarbetare till registerförare.

2. ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN

2.1 Nedan listas de specifika ändamålen med och metoden för behandling av kundernas personuppgifter:

a. Inköpsorder: Personuppgiftsansvarig samlar in och behandlar kundens personuppgifter för att ta emot och expediera inköpsorder, för att hantera eventuella reklamationer och för att tillhandahålla tillgängliga tjänster till kunden. Dessa uppgifter är nödvändiga för hanteringen av inköpsorder, även i samarbete med handelspartners (t.ex. logistikleverantörer, kurirer, banker o.s.v.). Kontrollera gärna att din leveransadress och ditt telefonnummer är korrekta när du lägger in en inköpsorder, för att personuppgiftsansvarig ska kunna expediera den snabbt och korrekt. Ett telefonnummer är även nödvändigt för att personuppgiftsansvarig ska kunna kontakta kunden för eventuella frågor eller begära förtydliganden och för att personuppgiftsansvariges handelspartners ska kunna expediera kundens inköpsorder snabbt och korrekt. Slutligen behöver personuppgiftsansvarig kundens e-postadress för att kunna skicka orderbekräftelsen och skicka eller ta emot eventuella andra meddelanden. E-postadressen används även som identikationsuppgift när kunden loggar in på sitt konto.

b. Reserverat område (när sådant finns) – Kundens inloggning: kundens personuppgifter och orderhistorik sparas i personuppgiftsansvariges system, men tillgång till dessa uppgifter är av säkerhetsskäl begränsad. Personuppgiftsansvarig garanterar att varje kund kan komma åt ett reserverat område via ett skyddat lösenord. I detta område kan kunden kontrollera alla uppgifter gällande expedierade och pågående inköpsorder. Kunden kan även hantera sina personuppgifter, anmäla sig till nyhetsbrev eller avanmäla sig. Kunden ska se till att inloggningsuppgifterna förvaras ansvarsfullt enligt gällande lagstiftning och får inte lämna ut dem till tredjepart. Personuppgiftsansvarig ansvarar inte på något sätt för felaktig eller olämplig användning av lösenordet från kundens sida.

c. Reklam: Personuppgiftsansvarig använder kundens personuppgifter i marknadsföringssyfte för att skicka meddelanden om produkter som erbjuds på webbplatsen www.iemca.com. Kundens e-postadress används endast inom de gränser som fastställs av den tillämpliga lagstiftningen eller, i förekommande fall, efter det att kunden uttryckligen gett sitt samtycke. Kunden får regelbundet köpförslag via e-post. Kunden kan gratis avbryta utskicket av dessa marknadsföringsmeddelanden genom att skicka ett e-postmeddelande till iemca.it@bucci-industries.com eller ringa gratis till telefonnummer +39 0546 698000 eller också klicka på alternativet ”Om du inte längre vill ta emot detta nyhetsbrev, klicka här” som finns i varje marknadsföringsmeddelande som kommer via e-post.

d. Anmälan till nyhetsbrev (när sådan finns): i de regelbundna nyhetsbreven hittar kunden information om attraktiva erbjudanden. Personuppgiftsansvarig ber kunden om att även mata in sina personuppgifter (t.ex. namnet) i inställningarna för nyhetsbreven, för att personuppgiftsansvarig ska kunna vända sig till kunden personligen. Naturligtvis kan kunden även kontakta personuppgiftsansvarig anonymt, d.v.s. med ett alias (t.ex. med en gratis e-postadress som inte avslöjar namnet).

e. Cookies: För behandlingen av personuppgifterna via cookies, se tillgänglig cookiepolicy.

2.2 Om du uttryckligen har lämnat samtycke via alternativet ”samtycke till behandling för kommersiella ändamål” kommer dina personuppgifter att användas för utskick av kommersiella meddelanden och erbjudanden även från tredjepart, som personuppgiftsansvarig också kan lämna ut dina personuppgifter till.

3. BEHANDLINGSMETOD

3.1 Personuppgifterna samlas in från personerna som indikeras i punkt 1, enligt lagen om skydd av personuppgifter, med särskild hänsyn till föreskrivna minimala säkerhetsåtgärder (artiklarna 33 – 34) vad gäller behandlingen av dessa via elektroniska (artikel 35), manuella och automatiska medel enligt en logik som är strikt förknippad med ovannämnda syften så att uppgifternas säkerhet och sekretess hela tiden garanteras.

4. FRIVILLIGT UPPGIVANDE AV UPPGIFTER

4.1 Uppgivandet av personuppgifterna är frivilligt. Om du nekar till att mata in dem på registreringssidan för ändamål relaterade till tillhandahållandet av tjänsten (punkt 2.1) är det omöjligt att använda tjänsten som erbjuds på webbplatsen www.iemca.com.

4.2 Uppgivandet av dina personuppgifter för kommersiella ändamål är frivilligt (punkt 2.2). Om du nekar till samtycke har detta inga konsekvenser för tillhandahållandet av tjänsten.

5. KATEGORIER TILL VILKA PERSONUPPGIFTERNA KAN LÄMNAS UT

5.1 Uppgifter som har samlats in för ändamål relaterade till tillhandahållandet av tjänsten (punkt 2.1) kan lämnas ut till företag som utövar verksamheter som är strikt förknippade med tjänsten, såsom kurirer, logistikleverantörer och Netech S.r.l., med säte i Z.I. Villanova 14, Longarone (Bl), Italien, för hanteringen av webbplatsen och företagets databas.

5.2 Uppgifter som har samlats in för kommersiella ändamål (punkt 2.2) kan lämnas ut till tredjepart även i försäljnings- eller marknadsföringssyfte, d.v.s. för alla lagenliga kommersiella och/eller statistiska ändamål. Du kan beställa listan över personer till vilka dina personuppgifter har lämnats ut genom att skriva till e-postadressen som finns i punkt 6.1.

6. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

6.1 Du kan när som helst få bekräftelse på att dina personuppgifter har/inte har registrerats och få begriplig information om vilka personuppgifter som behandlas. Den registrerade har rätt att begära information om:

– personuppgifternas innehåll och varifrån uppgifterna kommer

– ändamålen med och metoden för behandlingen av uppgifterna

– den logik som används när uppgifter behandlas på automatisk väg

– personuppgiftsansvariges och registeransvarigas kontaktuppgifter.

– personer eller kategorier till vilka personuppgifterna kan lämnas ut eller som kan komma åt uppgifterna i egenskap av registeransvariga eller registerförare.

Den registrerade har även rätt att:

– uppdatera, rätta och, om intresse därtill föreligger, komplettera uppgifterna

– utplåna, omvandla dem till anonym form eller spärra uppgifter som har behandlats i strid med lagen, inklusive dem som inte behöver lagras med avseende på ändamålet som uppgifterna har samlats in eller därefter behandlas för.

– få bekräftelse på att åtgärderna i tidigare punkter har meddelats, även vad gäller deras innehåll, till personerna som har fått kännedom eller till vilka uppgifterna har lämnats ut, om detta inte visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning i förhållande till den skyddade rättigheten.

Du har av berättigade skäl rätt att motsätta dig, helt eller delvis, behandlingen av dina personuppgifter, även om de är relevanta för ändamålet för insamlingen. För att utöva ovanstående rättigheter kan du skriva till den person på företaget som ansvarar för användarnas rättigheter, närmare bestämt företagets p.t. firmatecknare, på följande e-postadress: iemca.it@bucci-industries.com.

7. UPPDATERING AV DENNA SEKRETESSPOLICY

Denna sekretesspolicy har uppdaterats 2016-07-05 kl. 08:25:55. Eventuella uppdateringar publiceras alltid på denna sida.

8. COPYRIGHT

Allt innehåll på webbplatsen www.iemca.com, inklusive texter, bilder och grafik av CMS tillhör Bucci Automations S.p.A. Varje oauktoriserad reproduktion straffas enligt lag.