Kid 80

קצר, פשוט ומהיר

KID 80 הוא מזין מוטות קצרים עבור מחרטות בעלות ראש קבוע, מתאים לעיבוד מוטות בקוטר בתחום 5 עד 80 מ"מ ובאורכים בין 250 עד 1,615 מ"מ. הוא פשוט לשימוש ומהיר מאד.

➜ Kid 80 is INDUSTRY 4.0