ثابت 112

راه حل برای بارهای باریک

ثابت112 یک تغذیه کننده بار خودکار برای ماشین تراش نگهدار مرغک لغزان برای بارهای کوچک، قطرهای بین 1 و 12 میلی متری و طول 1000 تا 3000 میلی متر است. ثابت تغذیه کننده باری است که استفاده از آن ساده و راحت است و با نهایت دقت طراحی و ساخته شده است.