تراشکاری 23/03/2016

آزمایش چرخه عملیاتی IEMCA Boss 338 HD با DMG MORI Sprint 32|8 ... تغذیه کننده بار و ماشین تراش در هفته های آینده برای مشتریان ارسال خواهد شد...

برگشت