تراشکاری 13/08/2015

مهم نیست از چه ماشین تراشی استفاده می کنید... Mori Seiki NL 2500؟ Biglia 565؟ Biglia 470؟ Miyano Bna 42؟ در هر صورتی راه حل شما برای بارهای بزرگ، IEMCA MASTER است!

برگشت