صنعتی 11/04/2016

IEMCA VALUE چه معنایی دارید؟

اکنون در مورد تغذیه کننده بار IEMCA Boss برای شما توضیح می دهیم که در سال 2003 به یک چندمليتى‌ فروخته شده و در فرانسه نصب شده... شرکت امروز به شعبه تولیدی خود در جنوب چین نقل مکان کرده و "مثل مورد جدید ایده آل کار می کند" (مدیر تعمیر و نگهداری می گوید)

برگشت