تراشکاری 13/03/2016

این مشتری چینی سطح فنی بسیار خوبی دارد...IEMCA + Star!

برگشت