تراشکاری 29/01/2016

ما در آلمان هستیم و خوشحالیم که شاهدیم IEMCA Sir 25 ما با Schutte SG18 کارکردی عالی دارد

برگشت