تراشکاری 05/06/2015

تغذیه کننده بار IEMCA Pra کار خود را با ماشین تراش 20.8 در برزیل بسیار خوب انجام می دهد !

برگشت