تراشکاری 03/08/2015

IEMCA NEXT تغذیه کننده بار چند محوری است که آماده حمل و نقل برای ماشین تراش DMG MORI است

برگشت