تراشکاری 24/01/2016

IEMCA Master 880 UP با چرخ دستی بار برای CMZ TX66

برگشت