تراشکاری 01/05/2016

اه! IEMCA MASTER 865 Verso دیگر بهمراه میانو در شرکتی در شمال لندن... تغذیه کننده های بار طولانی را برای افزایش بازدهی خود استفاده کرده اند!

برگشت