تراشکاری 16/06/2015

اولین IEMCA Master 100 با Index C200 که در برزیل نصب شده است!

برگشت