نمایشگاه ها و رویدادها 02/06/2015

IEMCA افتخار دارد بدین وسیله شراکت جدید خود را با ISCAR برای مشتریان نهایی ایتالیایی اعلام کند!!! یک تغذیه کننده بار IEMCA جدید بخرید و ابزار برش و آموزش Iscar را رایگان دریافت کنید!!!

قطعات بیشتری در روز بدست آورید، و قطعات بیشتری برای هر بار بدست آورید. شما این هفته این شراکت را لمس خواهید کرد @ IEMCA Open House!!!

برگشت