جوایز 17/08/2015

IEMCA و شرکت ایتالیایی جیولیانی Giuliani Italian Machines SpA همچنان در رتبه بندی تولیدکننده های ابزارهای ماشینی ایتالیا پیشرفت می کند!

برگشت