تراشکاری 13/12/2015

بارهای بسیار باریک؟ IEMCA Elite 112 با Citizen L12VII!

برگشت