تراشکاری 20/11/2015

برای بارهای بسیار باریک، چیزی بهتر IEMCA ELITE 112 وجود ندارد... در اینجا با Citizen L12

برگشت