تراشکاری 20/04/2015

این شرکت ایتالیایی تغذیه کننده های بار IEMCA Boss با ماشین های تراش Star را دوست دارد!!!

برگشت