تراشکاری 02/09/2015

این مشتری رومانیایی بهترین کیفیت را می خواد! آنها IEMCA Boss 552HD/21 بسیار سریع را برای Gildemeister Sprint 32 خطی خریداری کرده است!

برگشت