تراشکاری 18/08/2015

IEMCA Boss 552 HD، دیگر با بیگلیا - B545، در آخر ماه ژوئن در ایتالیا نصب شده است!

برگشت