تراشکاری 28/01/2016

IEMCA BOSS 338HD بسیار سریع تغذیه کننده بار برای Traub TNL 18P در آلمان است

برگشت