تراشکاری 27/11/2015

IEMCA Boss 338 HD بسیار سریع بتازگی در اتریش با TSUGAMI BO38 نصب شده است

برگشت