تراشکاری 19/08/2015

چندین تن IEMCA BOSS 338 HD در ایتالیا با STAR SR20R IV نوع B نصب شده است!

برگشت