تراشکاری 21/11/2015

IEMCA Boss 338 تغذیه کننده بار بسیار سریع برای Gildemeister Sprint 20|5 است!

برگشت