تراشکاری 07/09/2015

IEMCA Boss 21 تنها تغذیه کننده بار برای عملکرد مناسب با بارهای 1.5 متری!! در اینجا با روشی خوب آن را مشاهده می کنید...

برگشت