تراشکاری 04/12/2015

IEMCA همیشه اولین انتخاب مدیر تولید است... اینجا با ماشین های تراش بیگلیا در ایتالیا!

برگشت