تراشکاری 05/09/2015

این کارخانه مشتری IEMCA در سال 1973 است... بعد از 42 سال افتخار داریم که همچنان شریک او هستیم

برگشت