صنعتی 15/06/2015

ایشان پروفسور فابر هستند! او مخترع اولین تغذیه کننده بار در تاریخ است. IEMCA، 1961.

برگشت