تراشکاری 11/08/2015

Ehi! Ehi! IEMCA BOSS 338 HD بسیار سریع نیز در این Schaublin - 136Y است!!

برگشت