تراشکاری 08/03/2016

در حال حاضر 4 IEMCA Steady 320 بهمراه Star را در چین نصب می کنیم...

برگشت