تراشکاری 29/04/2016

این شرکت بریتانیایی عالی یک تغذیه کننده بار کوتاه را در سال 2004 ساخته، سپس متوجه شدند بهتر است در زمینه تغذیه کننده های بار طولانی سرمایه گذاری کنند و در سال 2010 نصب IEMCA MASTER (تغذیه کننده بار طولانی) را بهمراه میانو، مازاک و شاخص آغاز کردند. بسیار خ

برگشت