تراشکاری 23/06/2016

تیم ما امروز در کره حضور دارد تا به این مشتری که حدود 200 تغذیه کننده بار IEMCA دارد خدمات رسانی کند.

برگشت