صنعتی 16/02/2016

سابقه تغذیه کننده بار در سال 1961 آغاز می شود ... این اولین کارخانه IEMCA در فائنزا، ایتالیا است!

برگشت