صنعتی 22/03/2016

"تربیت نسل بعدی مهندسان مسئولیتی است که هر شرکتی باید آن را بپذیرد" مدیر عامل شرکتی بریتانیایی این هفته این حرف را زده است!

برگشت