Tiện 23/03/2016

Kiểm tra chu trình vận hành của IEMCA Boss 338 HD với DMG MORI Sprint 32|8 ... máy cấp phôi và máy tiện sẽ được chuyển đến khách hàng trong một vài tuần tới...

Quay lại