تراشکاری 22/08/2015

یک جفت IEMCA Master 880 F با DMG MORI - NZX2000 در ماه می در ایتالیا نصب شده است!

برگشت