تراشکاری 03/07/2015

این شرکت آمریکایی IEMCA Boss 338 HD بسیار سریع با DMG Mori Sprint 20 خطی را می پسندد!

برگشت